NOTA LEGAL: Entramuntanats.org donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre la Protecció de Dades de Caracter Personal i adoptara les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.